Spoľahlivosť, serióznosť, transparentnosť, diskrétnosť.

 Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť INFOSEC s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41480/V,  Trieda SNP 61, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 50 889109  (ďalej len „prevádzkovateľ“), Vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi ako používateľov.

V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov Vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Vaše osobné údaje sú v spoločnosti INFOSEC s.r.o. zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:

  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov:

INFOSEC s.r.o. , Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41480/V, Trieda SNP 61, 040 11 Košice – mestská časť Západ , IČO: 50 889 109   (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na

tel. čísle: +421 901 923 812  alebo na e-maile:  info@infosec.sk

V rámci Vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje:

Vaše meno a priezvisko, Váš e-mail, Vaše telefónne číslo, Vaša IP adresa, Fakturačné  údaje.

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať údaje o Vašom správaní na webe, najmä  služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a  a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je aj IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Táto stránka používa cookies. Môžete udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov aj na účely uloženia preferencií používateľa naprieč webovými stránkami, štatistiku a analýzu správania používateľa a prepojenie so sociálnymi sieťami

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môžete ovládať alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV SPRACOVÁVAME

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO, DIČ a  IČ DPH u podnikateľov;

Kontaktné údaje, sú to osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt so zákazníkom, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;

Údaje o objednávkach a servisných zákazkách zákazníka, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednal, spôsobe platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

Údaje o zákazníkovom správaní na webe, najmä  služby, ktoré si zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe  a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliada, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:

Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami).  V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

Právny základ spracovania:

  1. článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.
  2. 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Členovia distribučnej siete, oprávnené osoby spoločnosti vybavujúci objednávky. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona

Kategórie osobných údaj ktoré spracovávame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, história obchodovania.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k Vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.

Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Právo na opravu: mate právo, aby Vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o Vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.

Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

  • spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali,
  • odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť Vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou  osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu info@infosec.sk  alebo bežnou poštou na adrese: Trieda SNP 61, 040 11 Košice – mestská časť Západ

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o Vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.